Další služby

  • Zastupování na základě plné moci ve správních řízeních, a to včetně jednání s účastníky řízení a orgány státní správy.
  • Vyřízení náhrad za škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy (bobr evropský, atd.) v souladu s ustanoveními zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění.
  • Vyhotovení veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí a stavební povolení.
  •  Zpracování majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací.