Naše nabídka

  • Komplexní poradenství v rozsahu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a předpisů souvisejících.
  • Zpracování provozních předpisů vodních děl – manipulačních a provozních řádů, povodňových plánů a místních provozních předpisů pro MVE.
  • Kompletní vyřízení schvalovacího procesu provozních řádů, manipulačních řádů a povodňových plánů.
  • Kompletní vyřízení povolení nakládání s povrchovými a podzemními vodami pro vodní díla.
  • Kompletní zajištění územního a stavebního povolení na vodní díla (včetně vynětí ze ZPF, LPF, atd.).
  • Poradenství v oblasti čistíren odpadních vod, septiků a žump včetně vyřízení schvalovacích procesů u správních orgánů.
  • Řešení individuálních problémů při provozování MVE z pohledu vodního zákona.
  • Zpracování provozních řádů přírodních koupališť.
  • Zpracování dokumentace v rozsahu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zpracování hodnocení rizika ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění